Kìm tuốt dây

Kìm tuốt dây

Kìm tuốt dây nhỏ
Kìm tuốt dây mỏ vịt