Máy mài góc

Máy mài góc

Máy mài góc JASON GSD 1001
Máy mài góc Bosch loại 1